Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
Építészettel kapcsolatos joganyagok gyűjteménye:
            Szabályzatok - LETÖLTHETŐK
            A Kamara működését, eljárásait szabályozó jogszabályok
            Külföldi oklevelek elismerése
            Építészet
            Építésügy
            Terület- és településfejlesztés
            Kulturális örökség-, Műemlékvédelem
            Állami díjak és kitüntetések
            Hatályon kívül helyezett jogszabályok
 
  Szabályzatok - LETÖLTHETŐK
  BÉK Alapszabály (2018)
  BÉK Költségvetés (2018)
  BÉK Szakmafelügyelet Eljárási Ügyrend
  BÉK Számviteli Politika Szabályzat
  BÉK Pénzkezelési Szabályzat
  BÉK Értékelési Szabályzat
  BÉK Leltározási Szabályzat
  BÉK Selejtezési Szabályzat
  MÉK Alapszabály
  MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat
  MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága, szakmai cím adományozási és kreditérték szabályzata (Jogosultsági szabályzat)
  MÉK Szakmai Továbbképzési Szabályzat
  MÉK Tervpályázati Szabályzat
  MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat
  MÉK Éves díjtáblázat 2019
  MÉK Díjszámítási Szabályzata - Óradíjas Tervezési Szolgáltatások Ajánlott Tevékenységszorzói (Ot) és Díjai - A MÉK AJÁNLOTT DÍJSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN
  MÉK Díjszámítási Szabályzata - Építészeti alkotások és szolgáltatások
  MÉK Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai szabályzat
  MÉK A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei
  A Kamara működését, eljárásait szabályozó jogszabályok
  1996. LVIII. tv. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  26/2005 (VIII.5) TNM rendelet Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről
  32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  Külföldi oklevelek elismerése
  2001. évi C. tv. A külföldi bizonyítvánoyk és oklevelek elismeréséről
  1/2008 (I.11) ÖTM rendelet Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
  2005/36/EK irányelv A szakmai képesítések elismeréséről
  33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
  37/1975 (XII.19) MT rendelet A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
  9/1977. (III. 21.) MT rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
  23/1981 (VIII.10) MT rendelet A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
  25/1984 (VIII.8) MT rendelet Iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről
  26/1989 (III.22) MT rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban 1986. szeptember 17-én aláírt megállapodás kihirdetéséről
  106/1998 (V.27) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  176/1998 (X.30) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  14/1999 (II.5) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  Építészet
  1995. XXVIII. tv. A nemzeti szabványosításról
  1997. LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
  1999. LXXVI. tv. A szerzői jogról
  253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK
  7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
  252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
  284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  190/2009 (IX.15.) Kormány rendelet A főépítész tevékenységről
  Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához
  Tervezési Segédlet az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségeiről
  275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
  2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
  2018. évi CXXXIV. törvény egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
  280/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról
  Építésügy
  4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
  40/2002 (III.21) Kormány rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
  181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
  45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
  210/2005 (X.5) Kormány rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
  238/2005 (X.25) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról
  9/2006 (II.27.) IM rendelet Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
  245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
  343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
  176/2008 (VI.30) Kormány rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
  191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről
  194/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
  195/2009 (IX.15.) Kormány rendelet A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
  313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
  236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
  155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
  531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
  Terület- és településfejlesztés
  1996. XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről
  2003. XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről
  2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
  85/2000 (XI.8) FVM rendelet A telekalakításról
  51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
  31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
  24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
  76/2009 (IV.8.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
  218/2009 (X.6.) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
  1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról
  Kulturális örökség-, Műemlékvédelem
  Örökségvédelmi nyilvántartás
  2001. LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
  191/2001 (X. 18.) Kormány rendelet Az örökségvédelmi bírságról
  439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet Műemléki szakértői tevékenységről
  8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
  21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
  14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
  2011. évi LXXVII. törvény
  15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról
  32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
  1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról
  11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
  15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
  Állami díjak és kitüntetések
  1990. XII. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról
  271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról
  Hatályon kívül helyezett jogszabályok
  MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat
  85/384/EGK irányelv Az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről
  12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről
  12/1985 (IV.26) OGY határozat A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól
  2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ
  21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről
  35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
  184/1996 (XII.11.) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről
  32/1997 (XI. 19) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
  40/1997 (XII.21) KTM rendelet Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
  45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
  46/1997. (XII.29.) KTM rendelet Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
  48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról
  112/1997 (VI.27) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
  157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
  158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről
  159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól
  220/1997 (XII.15) Kormány rendelet A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről
  241/1997 (XII.19) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről
  3/1998 (II.11.) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
  9/1998 (IV.3) KTM rendelet Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről
  18/1998 (VI.25.) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről
  32/1999 (X.15) KHVM rendelet Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról
  40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
  66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
  46/2000 (VII.21.) FVM rendelet A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
  51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
  108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
  34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
  50/2002 (XII.29) GKM rendelet A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
  2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  14/2004 (V.11) BM rendelet A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről
  2005. XLVII. tv. Az igazságügyi szakértői tevékenységről
  134/2005 (VII.14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
  135/2005 (VII.14) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
  103/2006 (IV. 28) Kormány rendelet Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
  104/2006 (IV.28) Kormány rendelet A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
  244/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
  255/2007 (X.4) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
  290/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
  192/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015