Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 1/318-2444 Fax: 1/338-2775
  e-mail: bek@t-online.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
Építészettel kapcsolatos joganyagok gyűjteménye:
            Szabályzatok - LETÖLTHETŐK
            A Kamara működését, eljárásait szabályozó jogszabályok
            Külföldi oklevelek elismerése
            Építészet
            Építésügy
            Terület- és településfejlesztés
            Műemlékvédelem
            Állami díjak és kitüntetések
            Hatályon kívül helyezett jogszabályok
 
  Szabályzatok - LETÖLTHETŐK
  BÉK Alapszabály (2017)
  BÉK Szakmafelügyelet Eljárási Ügyrendje
  BÉK Számviteli Politika Szabályzat
  BÉK Pénzkezelési Szabályzat
  BÉK Értékelési Szabályzat
  BÉK Leltározási Szabályzat
  BÉK Selejtezési Szabályzat
  MÉK Alapszabály
  MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat
  MÉK Szakmai Továbbképzési Szabályzat
  MÉK Tervpályázati Szabályzat
  MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat
  MÉK Éves díjtáblázat 2015
  MÉK Díjszámítási Szabályzata - Óradíjas Tervezési Szolgáltatások Ajánlott Tevékenységszorzói (Ot) és Díjai - A MÉK AJÁNLOTT DÍJSZÁMÍTÁSA ALAPJÁN A 2015-ES ÉVBEN
  MÉK Díjszámítási Szabályzata - Építészeti alkotások és szolgáltatások
  MÉK Szakmai Cím Adományozási Szabályzata
  MÉK Szakmai Gyakorlat Szakirányúsága Szabályzata
  Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai szabályzat
  A Kamara működését, eljárásait szabályozó jogszabályok
  1996. LVIII. tv. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
  2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  26/2005 (VIII.5) TNM rendelet Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről
  32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
  266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
  Külföldi oklevelek elismerése
  2001. évi C. tv. A külföldi bizonyítvánoyk és oklevelek elismeréséről
  1/2008 (I.11) ÖTM rendelet Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
  2005/36/EK irányelv A szakmai képesítések elismeréséről
  33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
  37/1975 (XII.19) MT rendelet A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
  9/1977. (III. 21.) MT rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
  23/1981 (VIII.10) MT rendelet A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
  25/1984 (VIII.8) MT rendelet Iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről
  26/1989 (III.22) MT rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban 1986. szeptember 17-én aláírt megállapodás kihirdetéséről
  106/1998 (V.27) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  176/1998 (X.30) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  14/1999 (II.5) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
  Építészet
  1995. XXVIII. tv. A nemzeti szabványosításról
  1997. LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
  1999. LXXVI. tv. A szerzői jogról
  253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK
  7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
  252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
  284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  190/2009 (IX.15.) Kormány rendelet A főépítész tevékenységről
  Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához
  Tervezési Segédlet az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségeiről
  275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
  Építésügy
  2005. XLVII. tv. Az igazságügyi szakértői tevékenységről
  108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
  4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
  40/2002 (III.21) Kormány rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
  50/2002 (XII.29) GKM rendelet A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
  181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
  45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
  210/2005 (X.5) Kormány rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről
  238/2005 (X.25) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról
  9/2006 (II.27.) IM rendelet Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
  245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
  343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
  176/2008 (VI.30) Kormány rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
  191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről
  194/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
  195/2009 (IX.15.) Kormány rendelet A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
  313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
  236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
  Terület- és településfejlesztés
  1996. XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről
  2003. XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről
  2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
  85/2000 (XI.8) FVM rendelet A telekalakításról
  51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
  31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
  24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
  76/2009 (IV.8.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
  218/2009 (X.6.) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
  Műemlékvédelem
  Műemléki nyílvántartás
  2001. LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
  66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
  191/2001 (X. 18.) Kormány rendelet Az örökségvédelmi bírságról
  439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet Műemléki szakértői tevékenységről
  8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
  21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
  14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
  15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról
  32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
  11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
  Állami díjak és kitüntetések
  1990. XII. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról
  Hatályon kívül helyezett jogszabályok
  MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat
  12/1985 (IV.26) OGY határozat A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól
  12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről
  85/384/EGK irányelv Az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről
  2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ
  35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
  103/2006 (IV. 28) Kormány rendelet Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
  104/2006 (IV.28) Kormány rendelet A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
  184/1996 (XII.11.) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről
  112/1997 (VI.27) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
  157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
  158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről
  159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól
  32/1997 (XI. 19) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
  220/1997 (XII.15) Kormány rendelet A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről
  241/1997 (XII.19) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről
  134/2005 (VII.14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
  244/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
  290/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
  192/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
  21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről
  40/1997 (XII.21) KTM rendelet Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
  45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
  46/1997. (XII.29.) KTM rendelet Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
  48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról
  3/1998 (II.11.) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
  9/1998 (IV.3) KTM rendelet Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről
  18/1998 (VI.25.) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről
  32/1999 (X.15) KHVM rendelet Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról
  51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
  40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
  46/2000 (VII.21.) FVM rendelet A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
  34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
  14/2004 (V.11) BM rendelet A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről
  135/2005 (VII.14) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
  255/2007 (X.4) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015