Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 1/318-2444 Fax: 1/338-2775
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Elnökség
A rendezettség felé 2006. szeptember 7.

A 2006. január 1.-én hatályba lépett, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. sz. törvény 36.§ (1) f. pontja, szerint: „A tervezőként megjelölt személy – a névjegyzéket vezető szerv által igazoltan – jogosult a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre.”

A fenti rendelkezés értelmezésünk szerint nem csupán az építési engedélyezési eljárásra szűkített, ezért az, az összes építészeti-műszaki tervezésre vonatkozik, mely kapcsolatba hozható valamennyi építési tevékenységgel.

Az eddigi gyakorlatban a jogszabályok szerint a tervezők kötelezettsége volt, hogy igazolják jogosultságukat. Most ez kamarai feladattá vált. Ezzel a kamara nagyobb felelősséget vállal e téren, mint eddig.

A Budapesti Építész Kamara ebben a törvényben meghatározott feladatot – mivel névjegyzéket vezető szerv – az alábbi koncepció alapján működtetett rendszerrel kívánja teljesíteni:

1./ A törvénynek megfelelés jó alkalom arra, hogy kamaránkon keresztül tervező társadalmunk végre tájékozódhasson saját munkavégzéséről, minden egyes építési helyszínt érintő tervezésről ( a konkrét tervezésekhez kiadott jogosultsági igazolások adatbázisán keresztül.) Ez egyben közérdek is.

2./ A kamarai jogosultsági igazolás (mely konkrétan egy építmény volumenére, funkciójára, létesítési helyhez számszerűsített viszonyára vonatkozik) határozottságot, támaszt jelent a lehetőségektől, előírásoktól esetleg eltérő építtetői szándékok ellen.

3./ A „szerző-építész” jelentőségét fokozza, ugyanakkor a szerzői-jogi viták elejét veszi, a regisztrált tervezési munka.

4./ A tervezői nyilatkozaton alapuló kamarai regisztráció jó alapja lehet egy igazságosabb tagdíjfizetésnek, a reform végrehajtásának.

5./ A kamara közvetve ugyan, de részévé válik az építési engedélyezési eljárásnak (amíg vagy a kamara vagy a tervező nem válhat „ügyféllé”).

A Budapesti Építész Kamara Elnöksége a kerületi kamarai biztosok munkája nyomán, egyetértésükkel, egy új rendszert kíván az alábbi módon bevezetni, működtetni, ha erre az ez év októberére tervezett rendkívüli területi küldöttgyűlésünk feljogosítja.

A most ismertetett új rendszer csupán egy tervezet, ezért tervező tagságunk ezzel kapcsolatos véleményei, javaslatai elengedhetetlenek e mindenkit érintő szabály alkalmazásában.


Kérjük a javaslatokat 2006. szeptember 25.-ig titkárságunkra eljuttatni szíveskedjenek (bek@t-online.hu, fax: 338-2775).


Elképzelésünk a következő:

Alapszabályunk módosításával mindenki számára kötelező lesz egy olyan új tervezői nyilatkozat mellékelése valamennyi tervdokumentációhoz (ami a hivatkozott törvény értelmében az engedélyezési és kiviteli tervekre már kötelező) fajtájától, szakirányától függetlenül, mely konkrétan a mögöttes tervdokumentációra vonatkozik.

A tervezői nyilatkozat egy adatlapi melléklettel bővül, mely a tervezett létesítmény paramétereit, viszonyulását a létesítés helyszínéhez rögzíti.

A tervezői nyilatkozatot és mellékletét az érintett dokumentáció kiadása előtt el kell juttatni a kamarához, jogosultsági igazolás (kamarai pecsét) megszerzésére.

A benyújtás módja: személyesen, elektronikusan vagy faxon.

A kamara az igazolást öt munkanapon belül kiadja, kérésre személyesen vagy postai úton. A tervező ezt az „igazolt” tervezői nyilatkozatot és mellékletét csatolja műszaki dokumentációjához. A tervdokumentációt a kamara nem vizsgálja, az adatok valódiságáért a tervezők felelősek.

Elképzeléseink megvalósítását vállaljuk akkor is, ha az önkormányzatokat is érintő végrehajtási rendeletek még váratnak magukra, mivel úgy látjuk, - és ezt erősítik a minisztériumi képviselőkkel, és az önkormányzati építési osztályok vezetőivel történő egyeztetések is - hogy a törvényalkotói szándék egybeesik kamaránk, tervező tagságunk érdekeivel (mert a rendezettség irányába mutatnak). Nem várhatunk tovább a végrehajtási rendeletekre, közös alapszabályi elhatározásra kell jutnunk, mindannyiunk szolgálatára.

A kiadott, tervezésekre vonatkozó, jogosultsági igazolások – így a tervezői nyilatkozatok épületmeghatározó mellékletei – egy új, bárki számára hozzáférhető adatbázist jelentenek majd a szakszerű feldolgozás nyomán.
Ennek közhasznához nem fér kétség. Végre fény derülhet egy adott helyszínre vonatkozó korábbi vagy egyidőben, párhuzamosan folyó tervezésekre. Talán csökkenhet kiszolgáltatottságunk érzete, erősödhet kamarai hátterünk.

A kamara ugyanakkor ai igazolás kiadását megtagadja tagdíjelmaradás, jogosulatlan tervezés illetve jogosulatlan tervezőtárs szerepeltetése esetén. Nem ad ki nyilatkozatot akkor sem, ha a tervezői nyilatkozat mellékleteiből kiderül, hogy az előírt tartalmi követelményeknek a dokumentáció nem felel meg.

Szándékaink szerint külön tervezői nyilatkozat formák készülnek a különböző szakmai területek (építészet, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, terület- és településtervezés) gyakorlói számára.


A tervezői nyilatkozatok a kamara honlapjáról lesznek letölthetők vagy a titkárságon személyesen beszerezhetők.

Vonatkozó jogszabályi helyek:

 • 1997. LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
  33§ (1) A tervező felelős:
  a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is)
  aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,
  ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért,
  ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,
  b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért,
  c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért,
  d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
  36§ (1) Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározottak szerint akkor adható, ha … f) a terezőként megjelölt személy – a névjegyzéket vezető szerv által igazoltan – jogosult a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre, 
  39§ (5) A kivitelezés megkezdésének bejelentéséhez az építtetőnek mellékelnie kell: …
  d) a kiviteli tervekről szóló tervezői nyilatkozatot, amelyben
  da) a tervező nyilatkozik a kiviteli tervek meglétéről, valamint arról, hogy az általa elkészített tervdokumentáció megfelel a jóváhagyott építési engedélyezési terveknek, valamint a jogszabályban meghatározott és egyéb szakmai követelményeknek, és igazolja tervezői jogosultságát,

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015