Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Elnökség
A rendezettség felé 2006. szeptember 7.

A 2006. január 1.-én hatályba lépett, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. sz. törvény 36.§ (1) f. pontja, szerint: „A tervezőként megjelölt személy – a névjegyzéket vezető szerv által igazoltan – jogosult a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre.”

A fenti rendelkezés értelmezésünk szerint nem csupán az építési engedélyezési eljárásra szűkített, ezért az, az összes építészeti-műszaki tervezésre vonatkozik, mely kapcsolatba hozható valamennyi építési tevékenységgel.

Az eddigi gyakorlatban a jogszabályok szerint a tervezők kötelezettsége volt, hogy igazolják jogosultságukat. Most ez kamarai feladattá vált. Ezzel a kamara nagyobb felelősséget vállal e téren, mint eddig.

A Budapesti Építész Kamara ebben a törvényben meghatározott feladatot – mivel névjegyzéket vezető szerv – az alábbi koncepció alapján működtetett rendszerrel kívánja teljesíteni:

1./ A törvénynek megfelelés jó alkalom arra, hogy kamaránkon keresztül tervező társadalmunk végre tájékozódhasson saját munkavégzéséről, minden egyes építési helyszínt érintő tervezésről ( a konkrét tervezésekhez kiadott jogosultsági igazolások adatbázisán keresztül.) Ez egyben közérdek is.

2./ A kamarai jogosultsági igazolás (mely konkrétan egy építmény volumenére, funkciójára, létesítési helyhez számszerűsített viszonyára vonatkozik) határozottságot, támaszt jelent a lehetőségektől, előírásoktól esetleg eltérő építtetői szándékok ellen.

3./ A „szerző-építész” jelentőségét fokozza, ugyanakkor a szerzői-jogi viták elejét veszi, a regisztrált tervezési munka.

4./ A tervezői nyilatkozaton alapuló kamarai regisztráció jó alapja lehet egy igazságosabb tagdíjfizetésnek, a reform végrehajtásának.

5./ A kamara közvetve ugyan, de részévé válik az építési engedélyezési eljárásnak (amíg vagy a kamara vagy a tervező nem válhat „ügyféllé”).

A Budapesti Építész Kamara Elnöksége a kerületi kamarai biztosok munkája nyomán, egyetértésükkel, egy új rendszert kíván az alábbi módon bevezetni, működtetni, ha erre az ez év októberére tervezett rendkívüli területi küldöttgyűlésünk feljogosítja.

A most ismertetett új rendszer csupán egy tervezet, ezért tervező tagságunk ezzel kapcsolatos véleményei, javaslatai elengedhetetlenek e mindenkit érintő szabály alkalmazásában.


Kérjük a javaslatokat 2006. szeptember 25.-ig titkárságunkra eljuttatni szíveskedjenek (bek@t-online.hu, fax: 338-2775).


Elképzelésünk a következő:

Alapszabályunk módosításával mindenki számára kötelező lesz egy olyan új tervezői nyilatkozat mellékelése valamennyi tervdokumentációhoz (ami a hivatkozott törvény értelmében az engedélyezési és kiviteli tervekre már kötelező) fajtájától, szakirányától függetlenül, mely konkrétan a mögöttes tervdokumentációra vonatkozik.

A tervezői nyilatkozat egy adatlapi melléklettel bővül, mely a tervezett létesítmény paramétereit, viszonyulását a létesítés helyszínéhez rögzíti.

A tervezői nyilatkozatot és mellékletét az érintett dokumentáció kiadása előtt el kell juttatni a kamarához, jogosultsági igazolás (kamarai pecsét) megszerzésére.

A benyújtás módja: személyesen, elektronikusan vagy faxon.

A kamara az igazolást öt munkanapon belül kiadja, kérésre személyesen vagy postai úton. A tervező ezt az „igazolt” tervezői nyilatkozatot és mellékletét csatolja műszaki dokumentációjához. A tervdokumentációt a kamara nem vizsgálja, az adatok valódiságáért a tervezők felelősek.

Elképzeléseink megvalósítását vállaljuk akkor is, ha az önkormányzatokat is érintő végrehajtási rendeletek még váratnak magukra, mivel úgy látjuk, - és ezt erősítik a minisztériumi képviselőkkel, és az önkormányzati építési osztályok vezetőivel történő egyeztetések is - hogy a törvényalkotói szándék egybeesik kamaránk, tervező tagságunk érdekeivel (mert a rendezettség irányába mutatnak). Nem várhatunk tovább a végrehajtási rendeletekre, közös alapszabályi elhatározásra kell jutnunk, mindannyiunk szolgálatára.

A kiadott, tervezésekre vonatkozó, jogosultsági igazolások – így a tervezői nyilatkozatok épületmeghatározó mellékletei – egy új, bárki számára hozzáférhető adatbázist jelentenek majd a szakszerű feldolgozás nyomán.
Ennek közhasznához nem fér kétség. Végre fény derülhet egy adott helyszínre vonatkozó korábbi vagy egyidőben, párhuzamosan folyó tervezésekre. Talán csökkenhet kiszolgáltatottságunk érzete, erősödhet kamarai hátterünk.

A kamara ugyanakkor ai igazolás kiadását megtagadja tagdíjelmaradás, jogosulatlan tervezés illetve jogosulatlan tervezőtárs szerepeltetése esetén. Nem ad ki nyilatkozatot akkor sem, ha a tervezői nyilatkozat mellékleteiből kiderül, hogy az előírt tartalmi követelményeknek a dokumentáció nem felel meg.

Szándékaink szerint külön tervezői nyilatkozat formák készülnek a különböző szakmai területek (építészet, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, terület- és településtervezés) gyakorlói számára.


A tervezői nyilatkozatok a kamara honlapjáról lesznek letölthetők vagy a titkárságon személyesen beszerezhetők.

Vonatkozó jogszabályi helyek:

 • 1997. LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
  33§ (1) A tervező felelős:
  a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is)
  aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,
  ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért,
  ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,
  b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért,
  c) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért,
  d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
  36§ (1) Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározottak szerint akkor adható, ha … f) a terezőként megjelölt személy – a névjegyzéket vezető szerv által igazoltan – jogosult a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre, 
  39§ (5) A kivitelezés megkezdésének bejelentéséhez az építtetőnek mellékelnie kell: …
  d) a kiviteli tervekről szóló tervezői nyilatkozatot, amelyben
  da) a tervező nyilatkozik a kiviteli tervek meglétéről, valamint arról, hogy az általa elkészített tervdokumentáció megfelel a jóváhagyott építési engedélyezési terveknek, valamint a jogszabályban meghatározott és egyéb szakmai követelményeknek, és igazolja tervezői jogosultságát,

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015