Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Titkárság
Adatvédelem - 2. 2018. június 1.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szól az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet avagy
General Data Protection Regulation, a továbbiakban röviden: GDPR).

A rendelet 2018. május 25 -től kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban mindenki számára,
aki természetes személy személyes adatait szakmai vagy üzleti okból bármilyen formában kezel, legyen ennek
módja elektronikus vagy hagyományos, papír alapú adatkezelés.


A Budapesti Építész Kamara (továbbiakban: BÉK) - eleget téve rendeletben előírt kötelezettségének – ezúton
tájékoztatja szakmagyakorlóit saját adatkezeléséről:


A BÉK, a jogszabályokban  előírt feladatok ellátása érdekében, a célok és eszközök meghatározásával, tagjai,
szakmagyakorlói és egyéb természetes személyek (továbbiakban: érintettek) tekintetében adatkezelőnek minősül.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint, az adatkezelés jogszerűsége az alábbiak szerint jellemezhető:

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges (pl: hatósági névjegyzéki nyilvántartás vezetése),

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (pl. érintett
web oldal címének megadása),

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl: tagdíj számlázás),

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
(pl. szerzői jog érvényesítése).

A hatósági névjegyzéki nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokról általánosságban is elmondható az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27§ -a szerint, hogy „a hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás
egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott
személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül
szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy
a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is –
kezeléséhez hozzájárulást adott.”


Fentiek alapján,

az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges

- a jogszabályban előírt vagy önként megadott adatok kezeléséhez,

- a jogszabályban előírt adatok nyilvánosságra hozatalához (név, jogosultság, cím),

- az adatok meghatározott cél szerinti továbbításához az adatfeldolgozók (informatikus, könyvelő stb.) részére.

 

az érintettek külön hozzájárulása szükséges

- a jogszabályi kötelezésen kívül eső adatok nyilvánosságra hozatalához (pl. telefonszám, e-mail cím, munkahely),

- elektronikus Hírlevél küldéséhez.

 

A Magyar Építész Kamara általános tájékoztatója a szakmagyakorlók teendőiről itt olvasható.

Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet itt letölthető.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015