Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Kovács Róbert Titkárság
Jogdíj alkalmazása a tervezési szerződésben 2005. január 25.

Társasági és osztalékadó 4§ 20. pontja:
Jogdíj:
a) a szabadalomnak, a védett eljárásnak, a védjegynek, illetve hasonló jognak,
b) a know-hownak, az üzleti titoknak,
c) az irodalmi, a művészeti vagy a tudományos művek szerzői jogának, valamint a szerzői joggal szomszédos jogoknak
használatáért, hasznosításáért, felhasználásáért vagy a használati jogáért kapott ellenérték

Társasági és osztalékadó 7§ (1) bekezdés s) pontja:
Jogdíj, mint TÁ adóalap csökkentő tétel
:
a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50% -a, figyelemmel a (14) bekezdésben foglaltakra,

Társasági és osztalékadó 7§ (14) bekezdés:
Jogdíj, mint TÁ adóalap csökkentő tétel maximális mértéke:
Az adózó az (1) bekezdés e), k) és s) pontjában foglaltakat választása szerint alkalmazza. Az adózó által az adózás előtti eredmény csökkentéseként az említett rendelkezések alapján együttesen elszámolt összeg nem haladhatja meg az adózás előtti nyereség 50% -át.

A kapott jogdíj alapján az adózás előtti eredmény csökkentésének lehetőségéről: (APEH állásfoglalás alapján)
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7§ (1) bekezdés s) pontja értelmében az adózás előtti eredményt csökkenti - az adóalap megállapításakor - a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50% -a, figyelemmel a (14) bekezdésben foglaltakra.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1§ (2) bekezdés c) pontja szerint szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. A Szjtv. 9§ (1)-(3) bekezdése szerint a szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilletik a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok összessége. A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk. A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
A Szjtv. 9§ (6) bekezdése alapján a vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.
A Szjtv. 16§ (1) bekezdése szerint a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
A Szjtv. 17. §-a értelmében a mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).

Mindezekre tekintettel, ha a jogdíj eladásáról szóló szerződésben foglaltak megfelelnek a fenti követelményeknek, akkor alkalmazni lehet a Tao. tv. 7§ (1) bekezdés s) pontjának rendelkezését, a törvényi feltételek fennállása esetén.


A Magyar Építész Kamara Építészeti alkotások és szolgáltatások Díjszámítási Szabályzata szerint, az építészeti alkotások megvalósításának jogviszonyai és szerzői jogdíjainak megoszlása:

Előterv, vázlatterv:

  • szerzői mű felhasználói szerződés - 80%
  • műszaki szolgáltatás - 20%

Építési engedélyezési terv:

  • szerzői mű felhasználói szerződés - 80%
  • műszaki szolgáltatás - 20%

Kivitelezési terv:

  • szerzői mű felhasználói szerződés - 60%
  • műszaki szolgáltatás - 40%

Kivitelezés-felügyelet:

  • szerzői mű felhasználói szerződés - 10%

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015