Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
Mi a feltétele külföldi tervezők magyarországi szakmagyakorlásának?

Külföldi tervezők hazánkban történő szakmagyakorlásának feltételeit a 104/2006 (IV.28) Kormány rendelet szabályozza. E szerint a külföldi tervezőket két csoportban kell kezelni. Az egyik az EU tagállamok állampolgárai, a másik a harmadik országok állampolgárai.

Az EU tagállam állampolgára két módon végezhet tervezői tevékenységet Magyarországon:

 • Kérhet eseti engedélyt egy konkrét tervezési munkára, mely engedély max. egy évig érvényes. Az engedély megkérésének feltétele a diploma elismerése, mely eljárást EU országban szerzett diploma esetében a Budapesti Építész Kamara végzi.
 • Lehet a kamara tagja és kérheti névjegyzéki bejegyzését, mely öt évig érvényes és megújítható. A tagfelvételhez szintén szükséges a diploma elismertetése, a névjegyzéki bejegyzéshez pedig jogosultsági vizsgát kell tenni (magyar nyelven!). Az öt évenkénti megújítás feltétele a kötelező szakmai továbbképzés teljesítése.

Harmadik ország állampolgára kizárólag tartózkodási engedély alapján kérhet kamarai tagságot és névjegyzékbe vételt, mely feltétele a szakmagyakorlásnak. A tag- és névjegyzékbevétel feltételei azonosak az EU országból érkezőkével. 
Az oklevél elismerését a Magyar Oktatási és Ekvivalencia Hivatalnál kell kérvényezni.

Viszonosság alapján kizárólag Svájc állampolgáraira vonatkoznak az EU tagállamok állampolgáraira érvényes szabályok.

A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok letölthetők a BÉK web oldaláról, melyek tartalmazzák a kötelezően benyújtandó mellékletek felsorolását is.

Eljárási díjak:

 • oklevél elismerése: 51.750,- Ft
 • eseti engedély: 10.000,- Ft
 • kamarai tagfelvétel: 22.000,- Ft
 • névjegyzékbe vétel: 10.000,- Ft
 • jogosultsági vizsga: 33.000,-

Nyomtatványok:


2007. szeptember 26.

Mi a feltétele a felelõs mûszaki vezetõi, vagy műszaki ellenőri tevékenység végzésének?

Felelõs mûszaki vezetõi, vagy műszaki ellenőri tevékenységet, kizárólag névjegyéki tagság alapján lehet folytatni, mely névjegyzéket a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara területi kamarái vezetik.
A kamarák elsősorban tervezőként, vagy szakértőként is nyílvántartott tagjaik anyagait vették át a Közigazgatási Hivataloktól. Azon jogosultsággal rendelkezők, akik egyik kamarának sem tagjai, választhatnak, hogy mely szervezet vegye őket nyílvántartásba. Elsősorban a végzettség, vagy a megszerezni kívánt jogosultság szakiránya szerint érdemes kamarát választani.
A bejegyzéshez szükséges nyomtatvány letölthető a BÉK web oldaláról.


2007. április 10. 

Mit jelent a továbbképzés?

2006. május 3 -án hatályba lépett az Építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006 (IV.28) Kormány rendelet, mely előírja a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök folyamatos szakmai továbbképzését.
A továbbképzés kötelező és szabadon választott részekből áll, melyet 5 év alatt kell teljesíteni, és a jogosultság megújításakor igazolni. A szabadon választott továbbképzésekből 20 kreditet kell összegyűjteni 5 év alatt. Amennyiben jogosultságának megújítása 5 éven belül esedékes, úgy időarányosan megoszlik a szükséges kreditek száma. (MÉK Elnökség állásfoglalás)

Az elfogadott, kreditpontot érő továbbképzések listája a MÉK honlapján megtekinthető.

A Budapesti Építész Kamara, a Pest Megyei Építész Kamarával közösen megalapította az Építész Továbbképző Kht -t, melynek feladata, hogy tagjai és az érdeklődők számára továbbképzéseket szervezzen, a piaci árnál kedvezőbb, többségében önköltségi áron. A Kht. által szervezett továbbképzések megtalálhatók web oldalukon, ahol a közvetlen jelentkezésre is lehetőség van.

Általános döntések
Gyakori kérdések - válaszok


2007. április 10.

Egy angliai tervezési cég ügyvezetője (RIBA 3-as fokozattal rendelkező tervező, amely rang Angliában a magyar vezető tervezőével egyenlő) tervezési jogosultságra szeretne szert tenni Magyarországon, pontosabban Budapesten.
Letelepedni nem fog, csak ideiglenes jelleggel szeretne tervezési jogosultságot.
Mi a teendő? 

Amennyiben az érintett diplomáját EU tagállamban szerezte és Magyarországon nem kíván letelepedni, akkor kérheti egy munkára, de max. 1 évre a Budapesti Építész Kamaránál történő regisztrációját.
A regisztráció feltétele, a diplomájának elismertetése, melyet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal illetékese végez. (Németh Matild, T: 441-18-60). Ha diplomájának elismeréséről határozattal rendelkezik, akkor tudja benyújtani a regisztrációs kérelmet a Kamarához, melyhez a szükséges nyomtatvány letölthető. A nyomtatványon megtalálja a csatolandó dokumentumok felsorolását is.
A regisztráció eljárási ideje max. 30 nap, de az elismerési eljárás időtartama ebbe nem számít bele.


2005. szeptember 9.

Hogyan tudja a cégem/munkáltatóm a kamarai tagdíj befizetését átvállani, és azt elszámolni?

A kamarai tagdíj magánszemélyként, vagy cégesen történő elszámolásának lehetőségeiről Adótanácsok rovatunkban olvashat.

A cég nevére kiállított számla kiadása csak abban az esetben lehetséges, ha a befizető a cég, és a közlemény rovatban van feltüntetve az érintett kamarai tag neve.


2005. január 7.

Hogyan lehet külföldről a Kamara részére a tagdíjat átutalni?

Külföldről történő átutalás esetén, az alábbi adatokra van szükség:

 • kedvezményezett: Budapesti Építész Kamara
 • bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
 • bank címe: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.
 • bankszámla szám: 10200902-32712786-00000000
 • IBAN szám: HU56 1020 0902 3271 2786 0000 0000
 • SWIFT-BIC kód: OKHB HUHB


2005. január 5.

Mennyi a nyugdíjasok tagdíja?
Nyugdíjas tagdíjsáv nincsen, a tagdíj egységes. A Küldöttgyûlés határozata értelmében akkor jár kedvezmény, ha a nyugdíjas tag írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelõzõ évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységbõl származó bevétele nem származott. Ekkor a mindenkori tagdíj 50% -át kell befizetni.
Hogyan lehet Széchenyi Kártyát igényelni?

A Széchenyi Kártyát egyéni vállalkozók, vagy gazdasági társaságok igényelhetik - a vállalkozás választása szerint - a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. -től (MKB), az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. -től (OTP), vagy a Postabank és Takarékpénztár Rt. -től (Postabank).
A kérelmet a VOSZ megyei irodáiban vagy a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamaránál kell leadni.
A kérelemhez mellékelni kell a kamarai tagságról szóló igazolást is, mely tartalmazza a tagdíjfizetési adatokat.

Bővebb információ, kérelemhez szükséges nyomtatvány, benyújtandó mellékletek listája a www.szkartya.hu címen.

Milyen feltételek mellett, lehetek tagja a Kamara Tájépítész Tagozatának?

A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozatába csak kamarai tagok kérhetik felvételüket. Az önálló tervezõi tevékenység folytatásához nem a Tagozatba, hanem a Kamarába és elsõsorban a tervezõi névjegyzékbe kell, hogy kérje a felvételét.

A jelentkezéshez szükséges feltételeket a Tagfelvételi Szabályzat, a benyújtandó iratok felsorolását a Tagfelvételi kérelem, és a Bejegyzési kérelem nyomtatvány tartalmazza.

Megjelenhet-e részletesebb információval kamarai tag a BÉK honlapján?

Igen. Minden tagunk részére lehetőséget biztosítunk:

 • e-mail cím
 • saját honlap címe
 • részletes önéletrajz (.doc formátumban)
 • egy fénykép (.jpg formátumban)

megjelentetésére.

Kérjük tagjainkat ezeket az információkat e-mail -en juttassák el a Titkárságra!

Szeretném megtudni, hogy a francia egyetemi diplomával lehet-e Magyarországon tervezési jogosultságot szerezni, illetve hogy ez milyen feltetélekhez kötött?

A Külföldön szerzett diploma esetében, a kamarai- és névjegyzéki tagság feltétele a diploma honosítása. Ezt Magyarországon az Oktatási Minisztérium Ekvivalencia Bizottsága végzi. A honosítás után tudja benyújtani felvételi kérelmét, a lakhelye szerint illetékes Területi Építész Kamarához. Amennyiben külföldi állampolgár, tartózkodási, vagy letelepedési engedéllyel kell rendelkeznie.
Szakirányú egyetemi végzettség esetén - a kamarai tagsághoz - a diploma megszerzését követő 2 év szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

A jelentkezési lapot, és a jelentkezéshez szükséges egyéb feltételeket megtalálja a www.budapestiepiteszkamara.hu/index.php?c=hivatal címen.

1999-ben végeztem Belgiumban, a Brüsszeli Egyetem, Victor Horta Építészeti Tanszék – építésztervező szakán, majd ezt követően ott is dolgoztam. Most Magyarországon élek és itt szeretnék dolgozni, mint építész.
Milyen lépéseket kell tennem a kamarai tagság megszerzéséhez? A diplomám elfogadását - gondolom - nagyban segíti a jövő májusban történő csatlakozásunk is. Talán érdemes lesz megvárnom a csatlakozást, hogy egyszerűsödjön a helyzet?

Az Európai Tanács készített egy irányelvet, mely tartalmazza az EU országokban megszerezhető azon diplomák felsorolását, melyeket a csatlakozás után a Kamara egyenértékűként elfogadhat. 
A csatlakozást követő kamarai eljárásról és a felvételi eljárásban követni kívánt gyakorlatról sajnos még nem tudom tájékoztatni. 
Alábbiakban idézem a Belgiumra vonatkozó listát:

 • az országos építészmérnöki főiskolák vagy az országos építészmérnöki intézmények által kiállított felsőfokú oklevelek (architecte . architect)
 • a hasselti tartományi építészmérnöki főiskola által kiállított oklevelek (architect)
 • a Királyi Képzőművészeti Akadémia által kiállított oklevelek (architecte . architect)
 • az .écoles Saint-Luc. által kiállított oklevelek (architecte . architect)
 • általános mérnöki végzettséget igazoló egyetemi diplomák, amelyekhez kapcsolódik egy, az építész szövetség által kiadott, a szakmai gyakorlatról szóló igazolás és amely feljogosítja birtokosát az építész szakmai cím viselésére (architecte . architect)
 • a központi vagy állami építészmérnöki vizsgabizottság által kiadott építészmérnöki diplomák (architecte . architect)
 • általános mérnöki/építész oklevelek és építész/mérnöki oklevelek, amelyeket az egyetemi alkalmazott tudományok karai és a mons-i műszaki kar adnak ki (ingénieur-architecte, ingenieur-architect)
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015